Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

     

     HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC

     Nghĩa, nhân, trí, dũng nằm lòng
     Phải luôn tu dưỡng in trong máu đào
     Yêu thương đồng chí, đồng bào
     Sống cho ngay thẳng, nghĩa cao, chí bền
     Nghĩ suy thấu đáo mới nên
     Việc làm dũng cảm, cái tâm sáng ngần
     “Trung với nước, hiếu với dân”
     Làm theo lời Bác cho đời ấm no.

                                           tiengsonca